Täysistunnon pöytäkirja 60/2003 vp

PTK 60/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Leena Rauhala /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.9. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

18. ja 19.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

18.—20.9. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.9. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Leena Rauhala /kd

18. ja 19.9. edustajat

 • Pirkko Peltomo /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 59/2/2003

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—29) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Asian käsittely keskeytettiin viime tiistain toisessa istunnossa.

PTK 58/3/2003

Keskustelu päättyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

29) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio