Täysistunnon pöytäkirja 60/2004 vp

PTK 60/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TIISTAINA 18. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Timo Seppälä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.5. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

18. ja 19.5. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

18.—20.5. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Roger Jansson /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Timo Soini /ps
 • Jari Vilén /kok

24. ja 25.5. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.—21.5. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

18.5. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

18. ja 19.5. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk

18. ja 19.5. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Maija Rask /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä toukokuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 30/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella 13. päivältä toukokuuta 2004 on eduskunnalle saapunut Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2003 (K 7/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Irina Krohn vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 19. päivänä toukokuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitettujen sopimusten ja pöytäkirjojen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2004 vp

Lakialoite  LA 60/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​