Täysistunnon pöytäkirja 60/2005 vp

PTK 60/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. KESKIVIIKKONA 25. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Roger Jansson /r
 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.5. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Virtanen /vas

25. ja 26.5. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Valto Koski /sd

25.—27.5. edustajat

 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.5. edustajat

 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.5. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

25.—27.5. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

Ensimmäinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

25.5—3.6. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2005 vp

Lakialoite  LA 8, 9/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä.]

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/1/2005

3) Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2005 vp

Lakialoite  LA 165/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/2/2005

5) Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 1. ja 3. ponnessa mainittujen sopimusten sekä 4. ponnessa tarkoitetun lisäpöytäkirjan, siltä osin kuin sen määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, 2. ponnessa tarkoitetun selityksen antamisen sekä 5. ponnessa tarkoitettuun Suomen antamaan selitykseen viittaamisen hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Kansainväliset velvoitteet hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön 1. ponnessa mainittujen tieliikennettä sekä liikennemerkkejä ja -opasteita koskevien yleissopimusten, siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, sekä yhden muun sopimuksen hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Kansainväliset velvoitteet hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​