Täysistunnon pöytäkirja 60/2006 vp

PTK 60/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. KESKIVIIKKONA 24. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Maija Rask /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

24.5. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk

26.—30.5. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

29. ja 30.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.5. edustaja

 • Rakel Hiltunen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Mauri Salo.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 123/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2006 vp

Lakialoite  LA 81/2003 vp, 80/2004 vp, 33/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen