Täysistunnon pöytäkirja 60/2014 vp

PTK 60/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TIISTAINA 3. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—17.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas (14.55)
 • Timo Soini /ps (16.41)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 28.5.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 67—78/2014 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 19.3.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2013 (K 5/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Asia pantiin 13.5.2014 pidetyssä täysistunnossa pöydälle 20.5.2014 pidettyyn täysistuntoon, jolloin asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

PTK 50/2/2014

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman tekemisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2014 vp

Lakialoite  LA 11/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 42/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 78/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 4.6.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen