Täysistunnon pöytäkirja 61/2006 vp

PTK 61/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. TIISTAINA 30. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.5. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.5. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

30.5.—2.6. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Roger Jansson /r
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reino Ojala /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

30. ja 31.5. edustaja

 • Arto Bryggare /sd

30.5.—2.6. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 24. päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 30—32/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 30 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 31 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 32 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2005

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella 24. päivältä maaliskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2005 (K 10/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2006 vp

Lakialoite  LA 81/2003 vp, 80/2004 vp, 33/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/1/2006

5) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/1006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 123/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​