Täysistunnon pöytäkirja 61/2007 vp

PTK 61/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. TIISTAINA 9. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk

9. ja 10.10. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

9.—12.10. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.10. edustaja

 • Markku Pakkanen /kesk

9. —11.10. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

9.—12.10. edustaja

 • Petri Salo /kok

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus vuosilta 2005 ja 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kirjelmän ohella 16. päivältä elokuuta 2007 on eduskunnalle saapunut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006 (K 16/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2007 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11)—25) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2007 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2007 vp (Leena Rauhala /kd)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15)  Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2007 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2007 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

17) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2007 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2007 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki varainsiirtoverolain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

20)  Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

21) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

22)  Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

24) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2007 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

25) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2007 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen