Täysistunnon pöytäkirja 61/2009 vp

PTK 61/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. KESKIVIIKKONA 3. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.03—16.03 ja 17.59—20.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.03—17.59 ja 20.01—21.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Satu Taiveaho /sd (14.27)
 • Reijo Kallio /sd (20.10)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.6. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

3. ja 4.6. edustaja

 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja nuorten työllistäminen

Äänestys

Välikysymys  VK 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Tarja Filatovin ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 2.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 60/1/2009

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Tarja Filatov ed. Minna Sirnön, ed. Kari Kärkkäisen ja ed. Pertti Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut talouden ja työllisyyden hoidossa ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvun pysähdyttämisessä eikä tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta, sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Tarja Filatovin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 107, ei 63; poissa 28.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 3 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten va-paaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2009 vp

Lakialoite  LA 137/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.6.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen