Täysistunnon pöytäkirja 61/2010 vp

PTK 61/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. PERJANTAINA 4. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.01—13.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Esko Ahonen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok (p)
 • Paula Sihto /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 4.6.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 69—76/2010 vp, joista hallituksen esitys 70 on esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 330, 355, 361, 372, 378, 379, 381, 385, 387, 389, 390, 393, 395—397, 399—401, 411/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula on 3.6.2010 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 2/2010 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Heli Paasio vapautusta tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Toinen varapuhemies:

Täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 8.6.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Hautalan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Inkeri Kerolan sekä

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Tuomo Puumalan.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 9/2009 vp johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 2.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 59/1/2010

Keskustelussa on ed. Johanna Ojala-Niemelä ed. Tero Rönnin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton eli valiokunnan ehdotusta täydentävän kannanoton.

Ed. Unto Valpas on ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Ehdotan, että ensin äänestetään ed. Johanna Ojala-Niemelän valiokunnan ehdotusta täydentävästä ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan ja sen jälkeen ed. Unto Valppaan ehdotuksesta tässä äänestyksessä voittanutta ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 96, ei 62, tyhjiä 3; poissa 38.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 136, ei 25, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 264/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 8.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​