Täysistunnon pöytäkirja 61/2012 vp

PTK 61/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. TIISTAINA 5. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—14.28), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.28—16.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.28—17.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 58 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (s)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.15)
 • Timo Soini /ps (14.38)
 • Petteri Orpo /kok (14.42)
 • Antti Rantakangas /kesk (14.42)
 • Pia Viitanen /sd (14.43)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (16.03)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 31.5.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 37, 38/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 37 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 38 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Mia-Petra Kumpula-Natrin,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi Anneli Kiljusen,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi Susanna Huovisen,

sivistysvaliokunnan jäseneksi Mikael Jungnerin,

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi Maarit Feldt-Rannan sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi Jouni Backmanin.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2012 vp

Lakialoite  LA 27/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2012 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2012 vp

Lakialoite  LA 4/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/1/2012

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/2/2012

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 1.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 60/2/2012

Keskustelu ei jatkunut.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Valtioneuvoston tiedonannot

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on tänään 5.6.2012 antanut eduskunnalle tiedonannon kuntauudistuksesta (VNT 2/2012 vp).

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 6.6.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​