Täysistunnon pöytäkirja 62/2002 vp

PTK 62/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TIISTAINA 21. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.5. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.5. edustajat

 • Virpa Puisto /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

21. ja 22.5. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.5. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 4/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2002 vp

Puhemies:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, joka koskee valtioneuvoston periaatepäätöstä 17 päivältä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9.

Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietintöön sisältyvistä ehdotuksista.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin. Valtioneuvoston jäsenen mahdollisen puheenvuoron ja asiasta käytävän debatin jälkeen voivat lausuntovaliokuntien puheenjohtajat halutessaan käyttää enintään 7 minuutin puheenvuorot. Näiden puheenvuorojen jälkeen asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan huomenna keskiviikkona kello 10 alkavassa täysistunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/3/2002

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat Strasbourgissa 4. päivänä huhtikuuta 1996 tehdyn uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymistä ja sitä koskevan ilmoituksen antamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 7, 26, 29/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 95/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/1/2002

7) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

9) Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen