Täysistunnon pöytäkirja 62/2004 vp

PTK 62/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TIISTAINA 25. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antero Kekkonen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Outi Ojala /vas
 • Miapetra Kumpula /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.5. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok

25. ja 26.5. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

25.—28.5. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25. ja 26.5. edusta ja

 • Eero Reijonen /kesk

25.5.—4.6. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.5. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antero Kekkonen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on keskiviikkona 19. päivänä toukokuuta antanut eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 93/2004 vp) vuoden 2004 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 31. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 19. päivänä toukokuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 31/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteko työelämästä

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko työelämästä (VNS 4/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle huomenna pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) ja 12) asiasta.

Valtiovarainministeri Kalliomäen esittelypuheenvuoron jälkeen tullaan käymään nopeatahtinen keskustelu ennen istuntoa varattujen puheenvuorojen osalta enintään 5 minuutin puheenvuoroin, ja kun tätä listaa on käyty aina ed. Backmanin puheenvuoroon saakka, tullaan käymään nopeatahtinen debatti 1 minuutin puheenvuoroin.

2) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/1/2004

3) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen 154/2003 vp pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/2/2004

4) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/3/2004

5) Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2004 vp

Lakialoite  LA 60/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

1) Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2004 vp

Puhemies:

Jatketaan aikaisemmin tässä istunnossa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

8) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 23.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​