Täysistunnon pöytäkirja 62/2005 vp

PTK 62/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. PERJANTAINA 27. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.5. edustajat

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

27.—30.5. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

27.—31.5. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

30.5.—1.6. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.5. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.5. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 67—69/2005 vp.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella 3. päivältä toukokuuta 2005 on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004 (K 7/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 247, 248, 251, 255—259, 262—264, 274, 278—280, 284, 292, 294, 298—300, 334/2005 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eilen päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen ilmoittamat muutokset hänen 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2005 vp

Lakialoite  LA 8, 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona istunnossa.

PTK 60/2/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Kirsi Ojansuu ed. Rosa Meriläisen kannattamana vastalauseeseen 3 viitaten ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakiehdotus, jossa on ainoastaan 1. lakiehdotukseen sisältyvä 14 a § siinä muodossa, kuin se on sivistysvaliokunnan mietinnössä.

Ed. Marja Tiura on ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Ed. Unto Valpas on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevat ehdotukset ovat vastakkaisia. Teen seuraavan äänestysesityksen: Ensin äänestetään ed. Ojansuun ehdotuksesta ed. Valppaan ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Tiuran ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Valppaan ja ed. Ojansuun ehdotusten välillä

Ed. Valppaan ehdotus "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 52 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Valppaan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Tiuran ja ed. Valppaan ehdotusten välillä

Ed. Tiuran ehdotus "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 48 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Tiuran ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta mietintöä vastaan

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Tiuran ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 46 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

2, 3, 5 a, 7, 7 a ja 9 a § hyväksytään keskustelutta.

11 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Unto Valpas on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Tiuran ja ed. Valppaan ehdotusten välillä

Ed. Tiuran ehdotus "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 51 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 42.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Tiuran ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö, jossa ei ole 11 §:ää, "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 60 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 14 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 14 §:ää, "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 30 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 a § hyväksytään keskustelutta.

16 §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 16 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 46 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16 c § hyväksytään keskustelutta.

16 d §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 16 d § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tiura ed. Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 46 ei-ääntä, 24 tyhjää; poissa 44.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16 e §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 16 e § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 45 ei-ääntä, 23 tyhjää; poissa 44.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16 f §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 16 f § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 46 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 40.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

17 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 17 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muitakin veronalaisia tuloja.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 17 §:ää, "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 46 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

19 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 19 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 19 §:ää, "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 69 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 40.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

41 b § hyväksytään keskustelutta.

41 c §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 41 c §:n 1 momentti poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 45 ei-ääntä, 26 tyhjää; poissa 42.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

41 d, 43 ja 47 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

58 ja 105 § hyväksytään keskustelutta.

127 d §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 127 d § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että vuosittain myönnettävien vähennysten yhteenlaskettu enimmäismäärä on 50 prosenttia verovelvollisella olevan opintolainan määrästä.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 46 ei-ääntä, 23 tyhjää; poissa 45.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

127 e §

Keskustelu:

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 127 e § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marja Tiura ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 46 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 40.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

132 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2005 vp

Lakialoite  LA 165/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 60/4/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

5 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paula Risikko /kok:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

__________

Ed. Säde Tahvanainen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Valtioneuvoston selonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta — Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2004 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​