Täysistunnon pöytäkirja 62/2008 vp

PTK 62/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TIISTAINA 3. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.—3.6. edustaja

 • Pertti Hemmilä /kok

3.6. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

3. ja 4.6. edustajat

 • Eero Lehti /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

3.—5.6. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.5.—19.6. edustaja

 • Risto Autio /kesk

3.6. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 29.5.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 29, 30/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 29 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 30 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa.

PTK 61/2/2008

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä perussäännöstä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Perussääntö hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi eläintautilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—71/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen