Täysistunnon pöytäkirja 62/2011 vp

PTK 62/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TIISTAINA 1. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—15.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Arja Juvonen /ps
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 27.10.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 44/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2011 vp

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2011 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2011 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikennelain liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 28.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 61/1/2011

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​