Täysistunnon pöytäkirja 62/2012 vp

PTK 62/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. KESKIVIIKKONA 6. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.45 ja 20.02—21.54), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.45—17.56 ja 21.54—23.10) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.56—20.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Antti Kaikkonen /kesk (15.03)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (15.12)
 • Johanna Karimäki /vihr (15.18)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (15.20)
 • Outi Mäkelä /kok (15.28)
 • Ville Vähämäki /ps (21.19)
 • Ilkka Kanerva /kok (22.58)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä Arto Pirttilahti ja varajäsenyydestä Anne Kalmari.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 7.6.2012 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2012 vp

Lakialoite  LA 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 5.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 61/11/2012

Keskustelussa on Ari Torniainen Arto Pirttilahden kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että vesiliikennejuopumuksen promillerajan yleistä laskemista valmistellaan siten, että poliisien ja rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää lisätään ja rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa laajennetaan."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 55, tyhjiä 2; poissa 46.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 5.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 61/13/2012

Keskustelussa on Jussi Niinistö Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 34; poissa 44.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

Keskustelu alkaa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen esittelypuheenvuorolla. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot nekin enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/2/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 7.6.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​