Täysistunnon pöytäkirja 63/2001 vp

PTK 63/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. PERJANTAINA 18. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Leena Rauhala /skl
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.5. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Martti Korhonen /vas

21.5. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Vilén /kok

21. ja 22.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Outi Ojala /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.5. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.5. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /skl
 • Markku Rossi /kesk
 • Martti Tiuri /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 77—81/2001 vp, joista hallituksen esitys 78/2001 vp on esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 22. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

__________

Korean tasavallan parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Korean tasavallan parlamentin puhemies Lee Man Sup valtuuskuntineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 7/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Lapintie ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että valtioneuvoston periaatepäätös kumotaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt talousvaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen, mikä tarkoittaa sitä, että valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2 b luvun 1 § hyväksytään keskustelutta.

2 b luvun 2 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 § saa vastalauseen mukaisen muodon, jolloin niin sanottu yhdyskuntapalveluvelvollisuus voidaan määrätä myös niille, jotka saavat alle vuoden pituisen ehdollisen vapausrangaistuksen.

Toimi  Kankaanniemi /skl:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 b luvun 3—6 § ja luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen