Täysistunnon pöytäkirja 63/2002 vp

PTK 63/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. KESKIVIIKKONA 22. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Jari Vilén /kok

22. ja 23.5. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.—31.5. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

22.5.—2.6. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 95/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä ja sen jälkeen päätetään toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 62/6/2002

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 62/8/2002

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset toimenpiteet, joilla rikostaustojen selvittäminen ulotettaisiin koskemaan myös kehitysvammaisten kanssa työskenteleviä."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 82 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 4/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

PTK 62/1/2002

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Arvoisat edustajat! Pyydän istuutumaan. (Puhemies koputtaa) Odotetaan, ed. Huovinen, kunnes edustajat istuvat. — Nyt ed. Huovinen voi aloittaa.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 65/1/2002

4) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on tänään torstaina kello 18, kyselytunti tänään kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan torstaina 23. päivänä toukokuuta kello 0.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​