Täysistunnon pöytäkirja 63/2003 vp

PTK 63/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Leena Luhtanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.9. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

23. ja 24.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

23.9.—15.10. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.9. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esa Lahtela /sd

__________

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Maija-Liisa Lindqvist vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 24. päivänä syyskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 31—34/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 31 ja 32 osalta talousvaliokunnan,

asian U 33 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 34 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta (PNE 2/2003 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen