Täysistunnon pöytäkirja 63/2004 vp

PTK 63/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. KESKIVIIKKONA 26. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.—28.5. edustaja

 • Sari Essayah /kd

26. ja 27.5. edustajat

 • Roger Jansson /r
 • Leena Luhtanen /sd

26.—28.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.5.—4.6. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tony Halme /ps
 • Matti Kangas /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas

26. ja 27.5. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

26.—28.5. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 62/2/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

10, 39, 40, 44 ja 49 § hyväksytään keskustelutta.

52 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 52 §:n 2 momentti hyväksytään seuraavassa muodossa: "Lunastusluvasta voi kuitenkin 1 momentin säännöksiä noudattaen päättää ympäristöministeriö, jos kysymys on alueesta, joka sisältyy lainvoimaiseen luonnonsuojeluohjelmaan, tai tällaisen alueen käyttöoikeudesta. Sama koskee aluetta, joka rajoiltaan vähäisessä määrin poikkeaa luonnonsuojeluohjelman alueesta, edellyttäen, että luonnonsuojelu tai muu yleinen etu vaatii lunastamista." Tämä tarkoittaa sitä, että epäselvän ja aika riidanalaisenkin Naturan mukaisista lunastusluvista päättäisi valtioneuvoston yleisistunto eikä ympäristöministeriö. Esitys perustuu muun muassa perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja MTK:n asiaa koskevaan vetoomukseen.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta, joka myös käsitykseni mukaan vastaa MTK:n vetoomusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

53, 56, 58 ja 65 § hyväksytään keskustelutta.

Uusi 72 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiehdotukseen lisätään uusi 72 a §, joka kuuluu seuraavasti: "Menettely liito-oravailmoituksessa Alueellisen ympäristökeskuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. Ympäristökeskuksen on annettava päätöksensä asiassa viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut tässä tarkoitetun ilmoituksen metsäkeskukselta." Tämä tarkoittaa, että työnjako ympäristöhallinnon ja metsähallinnon välillä säilyy nykyisen kaltaisena.

Mikaela Nylander /r:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotusta.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiehdotukseen lisätään uusi 72 a §, joka kuuluu seuraavasti: "Menettely liito-oravailmoituksessa Alueellisen ympäristökeskuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. Ympäristökeskuksen on annettava päätöksensä asiassa viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tässä tarkoitetun ilmoituksen metsäkeskukselta." Tämä on muuten sama kuin ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotus, mutta sisältää kuitenkin 30 päivän määräajan, mikä takaa kansalaisten tasavertaisen kohtelun riippumatta siitä, minkä ympäristökeskuksen alueella lakia sovelletaan.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hemmilän tekemää järkevää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirkka-Liisa Anttila ed. Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Pertti Hemmilä on ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Sirkka-Liisa Anttilan ja ed. Hemmilän ehdotusten välillä

Ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotus "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö, jossa ei ole 72 a §:ää, "jaa"; ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 45 jaa- ja 125 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen.

Voimaantulosäännös ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy ympäristövaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen n:o 132/2003 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun eduskunta ei ole hyväksynyt lakiehdotusta mietinnön mukaisena, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 62/3/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 154/2003 vp pohjautuvan lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

14 b §

Keskustelu:

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 14 b §:n 1 momentti hyväksytään kuten hallituksen esityksessä, mutta 2 momentti poistetaan, koska se siirtyy luonnonsuojelulakiin.

Mikaela Nylander /r:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirkka-Liisa Anttilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirkka-Liisa Anttila ed. Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 12 jaa- ja 157 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen.

14 c, 18 ja 18 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen n:o 141/2003 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun eduskunta ei ole hyväksynyt lakiehdotusta mietinnön mukaisena, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

3) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 62/4/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

42 ja 47 § hyväksytään keskustelutta.

54 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 54 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, eli 50 euron kiristystä verotukseen ei tulisi.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Pertti Hemmilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

69, 74, 112 ja 112 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

2. lakiehdotuksen 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen 2, 34, 36, 44 ja 56 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

5. lakiehdotuksen 15—17, 22, 22 a, 23, 23 a, 32, 34 ja 88 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

6. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike sekä

7. lakiehdotuksen 4, 7 ja 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

8. lakiehdotus

27 b §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että virheellisesti toimitetussa verotuksessa verovelvollinen saa palautuskorkona markkinakoron.

Jyri Häkämies /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 60.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

9. lakiehdotus

39 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa. Perustelut samat kuin edellisessä.

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 58.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

10. lakiehdotus

39 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja perustelut entiset: markkinakorko on reilu juttu.

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 62.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

11. lakiehdotuksen 53 ja 54 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

12. lakiehdotuksen 14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

13. lakiehdotuksen 210 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

14. lakiehdotuksen 52 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

15. lakiehdotuksen 18 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 65/2/2004

5) Valtioneuvoston selonteko työelämästä

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 17.

Täysistunto lopetetaan kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​