Täysistunnon pöytäkirja 63/2013 vp

PTK 63/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. TIISTAINA 4. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.59—16.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.29—19.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Annika Lapintie /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok (14.24)
 • Päivi Lipponen /sd (14.27)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.28)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 30, 31/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 30 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 31 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan oikeusasiamies on 27.5.2013 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2012 (K 4/2013 vp).

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 11.6.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2017. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneen hakemus on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseniksi Jukka Gustafssonin ja Maria Guzenina-Richardsonin sekä varajäseneksi Jouni Backmanin,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi Maarit Feldt-Rannan,

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Riitta Myllerin,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi Heli Paa-sion,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi Maria Guzenina-Richardsonin,

sivistysvaliokunnan jäseneksi Jukka Gustafssonin,

ympäristövaliokunnan jäseneksi Mikael Jungnerin ja varajäseneksi Sirpa Paateron.

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi Maria Guzenina-Richardsonin.

3) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kiuru, Huovinen, Viitanen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään opetusministeri Krista Kiurun, peruspalveluministeri Susanna Huovisen sekä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/1/2013

5) Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö   VaVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—69/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

18) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.6.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen