Täysistunnon pöytäkirja 64/2001 vp

PTK 64/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. TIISTAINA 22. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ismo Seivästö /skl
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.5. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

22. ja 23.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.5. edustaja

 • Klaus Bremer /r

22. ja 23.5. edustaja

 • Ismo Seivästö /skl

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.5. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Henrik Lax /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 30—33/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 30 ja 31 osalta talousvaliokunnan sekä

asioiden U 32 ja 33 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Saksan liittopäivien puhemiehen vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Saksan liittopäivien puhemies Wolfgang Thierse valtuuskuntineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus sekä ympäristövaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 4. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy ympäristövaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 22.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio