Täysistunnon pöytäkirja 64/2003 vp

PTK 64/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Erkki Virtanen /vas
 • Heidi Hautala /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

24. ja 25.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

24.9.—2.10. edustaja

 • Mikko Elo /sd

25.9. edustajat

 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

25. ja 26.9. edustaja

 • Katri Komi /kesk

25.—30.9. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

25.9.—1.10. edustajat

 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /kok

25.9.—2.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Irina Krohn /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.—26.9. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.9. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pia Viitanen /sd

24. ja 25.9. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

25.9. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Susanna Haapoja.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevasta varaumasta sekä Naton voimankäyttösäännöistä evakuointitilanteessa

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 3 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee Makedonian Concordia-operaation voimankäyttösääntöjä koskevaa varaumaa sekä Naton voimankäyttösääntöjä evakuointitilanteessa.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta hyväksyy mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtiontilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi valtiontilintarkastajien johtosäännön 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2003 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2003 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2003 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

10) Laki Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2003 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

11) Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2003 vp (Matti Väistö /kesk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

14) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio