Täysistunnon pöytäkirja 64/2005 vp

PTK 64/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. KESKIVIIKKONA 1. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Markku Rossi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1. ja 2.6. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Susanna Rahkonen /sd

1. ja 2.6. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

1.—3.6. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Välikysymys 3/2005 vp: Perusopetuksen laadun turvaaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Jyrki Katainen ja 74 muuta edustajaa ovat tänään 1. päivänä kesäkuuta tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 perusopetuksen laadun turvaamisesta (VK 3/2005 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kataiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Jyrki Katainen /kok:

Eduskunnan arvoisa puhemies!

"Eduskunnalle

Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta tulevaisuuden avainasia on osaaminen. Koulutuksen taso varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta huippuosaamiseen turvaa kansallisen kilpailukykymme, tulevaisuutemme selkärangan. Nyt tämä selkäranka on uhattuna.

Kuntien taloustilanne on ajautunut kriisitilaan, mikä on pakottanut kunnat säästöihin myös aivan keskeisissä peruspalveluissa. Silti hallitus heikentää tänä vuonna ennätysmäisesti kuntien taloutta. Taustalla vaikuttaa hallituksen epäonnistuminen työllisyyden parantamisessa, mikä alentaa kuntien tuloverokertymää ja muutoinkin heikentää kuntien taloudellisia edellytyksiä tarjota palveluja.

Kuntien talousvaikeudet ovat nyt vaarantamassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin, sillä rajuja menoleikkauksia joudutaan kunnissa kohdistamaan perusopetukseen. Kyse ei ole siitä, etteikö kunnissa arvostettaisi koulutusta ja opetusta. Päinvastoin, kuntapäättäjät arvostavat varsin korkealle laadukkaan opetuksen ja opettajien ammattitaidon. Kyse on kuntatalouden rajusta alasajosta, jota nykyinen hallitus nyt jo kolmatta vuotta harjoittaa.

Koulusäästöt koskettavat jo satojatuhansia oppilaita ja heidän perheitään sekä opettajia eri puolilla maata niin suurissa kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin. Muun muassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Turussa ja Jyväskylässä ollaan päättämässä merkittävistä säästöistä koulutoimeen. Säästösopimusta on opettajille tarjottu Karttulassa, Kinnulassa, Kolarissa, Kuusankoskella, Orimattilassa, Suolahdessa ja Varkaudessa.

Räikeimmin säästöt näkyvät siinä, että opettajien lomautuksia ollaan ottamassa jälleen säästökeinoksi. Lomautusuhka koskee muutamaa sataa opettajaa tai muuta opetustoimen henkilöstöä mm. Kajaanissa, Kärkölässä, Toijalassa ja Jämsässä. Lomautus on aina äärimmäinen keino ja kertoo kunnissa koetusta hädästä.

Johtopäätöksemme on, ettei koulutus ole hallituksen arvoasteikon kärjessä. Tulokset tästä linjavalinnasta alkavat näkyä opetuksen tason romahtamisena. Vanhasen hallitus on tehnyt kerta toisensa jälkeen päätöksiä, joilla laadukas perusopetus on vaarannettu. Ensiksi viime kehyspäätöksen yhteydessä päätettiin luopua hallitusohjelman kirjauksesta, jossa sanotaan, että ikäluokkien pienenemisestä koituvat säästöt ohjataan koulutuksen kehittämiseen. On käsittämätöntä, että opposition on puolustettava täällä hallitusohjelmaa hallitusta itseään vastaan.

Toiseksi päätettiin leikata kunnille kuuluvia opetusrahoja. Kuntien ja valtion välisessä kustannusten jaon tarkastelussa kävi ilmi, että kunnat ovat panostaneet hyvin koulutoimeen, mitä myös uudet tehtävät ovat edellyttäneet. Kun hallituksen piti maksaa lainmukainen oma osuutensa kasvaneista kustannuksista, hallitus päätti siirtää velanmaksua jopa seuraavalle hallituskaudelle. Näin opetuksen valtionosuuksia jäi tänä vuonna kunnilta saamatta noin sata miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan 502 miljoonan euron pakkolainasta hallitus maksaa tällä vaalikaudella kunnille noin puolet, mikä heikentää kuntien taloutta entisestään. Tämä ei ole perusteltavissa tilanteessa, jossa kunnat peräänkuuluttavat valtiolta tukitoimia kipeämmin kuin koskaan aiemmin.

Asiantuntijoiden, kuten OAJ:n ja Kuntaliiton, yhteinen näkemys on, että valtion maksama osuus kuntien koulutusmenoista on reaalisesti laskenut 57 prosentista noin 45 prosenttiin, mikä kehitys ilmeisesti tullaan virallisesti vahvistamaan pysyväksi käytännöksi valtionosuusuudistuksen yhteydessä. Edellisen lisäksi opetuksen kustannusten nousua korvataan kunnille vajaalla indeksillä, mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti sen vuoksi, että se kasvattaa kuntien rahoitusosuutta kumulatiivisesti. Koulujen perustamishankkeisiin tarkoitettuja resursseja on myös supistettu kahden viime vuoden aikana lähes viidellä miljoonalla eurolla.

Valtakunnallisen peruspalvelujen arviointiraportin mukaan alueelliset erot perusopetuksessa ovat kärjistyneet. Raportissa kehotetaan valtiota tukemaan sellaisia kuntia, jotka eivät voi enää harventaa kouluverkkoaan eivätkä pysty toteuttamaan peruskoulupalveluja lakisääteisesti heikon taloustilanteensa vuoksi. Mielestämme tämän raportin anti olisi otettava hallituksessakin varsin vakavasti. On hälyttävää, että näin selkeästi on nyt todennettu, että peruspalvelut eivät enää toteudu kaikissa kunnissa.

Kunnille ja myös kouluille on tullut koko ajan lisää tehtäviä ilman riittävää rahoitusta. Olisi oikeudenmukaista, että uusien tehtävien myötä myös lisärahoitusta ohjattaisiin opetukseen, kuten esimerkiksi Kansallisen terveyshankkeen osalta on tehty.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on viime vuosina kaksinkertaistunut. Ongelmat ovat kärjistyneet varsinkin suurissa kaupungeissa, joissa erityisopetuksen tarpeen nopea lisääntyminen yhdistyneenä maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden suureen määrään asettaa opetuksen järjestäjät kovien haasteiden eteen.

Valtakunnallisen uudistustyön mukaisesti uudet opetussuunnitelmat ja oppiaineet, kuten terveystieto, ovat tulleet tai tulossa käyttöön viimeistään syksyllä 2006 kaikissa Suomen kouluissa. Jotta opetussuunnitelmien uudistaminen johtaisi opetuksen laatua kohottavasti, tarvitaan kouluissa uutta oppimateriaalia ja opettajille koulutusta. Tähän ei ole nyt varaa, mikä romuttaa täysin uuden opetussuunnitelman toimeenpanon. Eniten kuntien kustannukset ovat kasvaneet oppilashuollossa, jonka kehittämistä on edellytetty uudessa, varsin hyvässä laissa. Puutteellinen oppilashuolto, avustajien määrän vähentäminen ja luokkakokojen suurentaminen yhtä aikaa johtavat vakaviin häiriöihin koulutyössä, syrjäytymisriski lisääntyy ja oppimistulokset heikentyvät.

Oma lukunsa on raju kouluverkon alasajo. Hallitus aikoo puskea koulujen lakkauttamisia eteenpäin poistamalla niin sanotun kouluverkkotunnuksen valtionosuusuudistuksen yhteydessä tilanteessa, jossa kunnat muutenkin joutuvat tekemään kuntalaisten kannalta kipeitä koulujen lakkautuspäätöksiä. Kouluverkon tarkastaminen on varsin perusteltua, jos oppilasmäärä selkeästi vähenee tai siihen on löydettävissä pedagogisesti järkeviä syitä. Peruspalvelujen arviointiraportin mukaan 168 kunnassa on menossa kouluverkon tarkistaminen tai ainakin siihen liittyviä suunnitelmia. Suuntaus uhkaa kymmenientuhansien lasten hyvinvointia, kun koulumatkat pitenevät ja sen myötä koulupäivät.

Vaadimme, että hallitus ottaa vakavasti perusopetuksen ongelmat ja hoitaa velvoitteensa kunnille.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko hallitus luopunut hallitusohjelman lupauksesta ohjata ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat säästöt koulutuksen kehittämiseen,

aikooko hallitus laskea valtion maksamaa osuutta perusopetuksen kustannuksista nykyisestä 57 prosentista alle 45 prosentin,

onko hallitus tietoinen siitä, että kunnissa meneillään olevat kouluihin kohdistuvat säästöt johtavat koulujen lakkauttamiseen, ryhmäkokojen suurentamiseen, erityisopetuksen vaarantumiseen ja siten opetuksen laadun heikkenemiseen ja

aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin turvatakseen perusopetuksen laadun ja oppilaiden perusoikeuksien toteutumisen kaikissa Suomen kunnissa?

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2005

 • Jyrki Katainen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 63/2/2005

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2005 vp

Lakialoite  LA 8, 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1., 2. ja 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 63/3/2005

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että mainitut lakiehdotukset hylätään.

Ed. Marja Tiura on ed. Kaarina Drombergin kannattamana ehdottanut sivistysvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Tiuran lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Tiuran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 45 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 35.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 63/4/2005

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Kaarina Drombergin kannattamana ehdottanut sivistysvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Valppaan lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 63/7/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Oras Tynkkysen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön liitetyn vastalauseen mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Sinnemäen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta 1, 16 ja 23 § ja lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta — Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2004 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään tulevaisuusvaliokunnan mietintö n:o 1 valtioneuvoston selonteosta Hyvä yhteiskunta kaikille, joka koskee väestökehitystä, väestöpolitiikkaa ja ikärakenteen muutokseen varautumista.

Käsittelyn pohjana on tulevaisuusvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy tulevaisuusvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 24/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2005

7) Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​