Täysistunnon pöytäkirja 64/2006 vp

PTK 64/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. PERJANTAINA 2. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.6. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

1. ja 2.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

2.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

3.—8.6. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jari Vilén /kok

4.—8.6. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.—9.6. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

2.6. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1. ja 2.6. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

2.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Rask /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 2. päivänä kesäkuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 67—69/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 280, 284—305, 307—315, 317, 318, 320, 321/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2)  Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepaMno

Hallituksen esitys  HE 16/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10)  Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2006 vp

Lakialoite  LA 70, 147/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 50/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

12)  Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen