Täysistunnon pöytäkirja 64/2009 vp

PTK 64/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. TIISTAINA 9. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56 ja 20.00—20.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—18.05) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.05—20.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (14.17)
 • Anne Holmlund /kok (15.01)
 • Suvi Lindén /kok (15.02)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.—10.6.2009 edustajat

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Arto Satonen /kok

9.6.2009 edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paula Risikko /kok

9. ja 10.6.2009 edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

9.—11.6.2009 edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.6.2009 edustaja

 • Katja Taimela /sd

9.—12.6.2009 edustaja

 • Olli Nepponen /kok

__________

Uusi edustaja

Puhemies:

Kauhajoelta oleva agrologi Lasse Hautala, joka varamiehenä Vaasan vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi 30.5.2009 kuolleen edustaja Susanna Haapojan sijaan, on tänään 9.6.2009 esittänyt minulle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 5.6.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 44/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 5.6.2009 antanut eduskunnalle selonteon Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka (VNS 6/2009 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 23.4.2009 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008 (K 13/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2009 vp

Kertomus  K 12/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009—2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtionta-kauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 65/1/2009

18) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 65/2/2009

19) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 83/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2009 vp

Lakialoite  LA 25/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 31/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 45/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.6.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen