Täysistunnon pöytäkirja 65/2001 vp

PTK 65/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. KESKIVIIKKONA 23. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leea Hiltunen /skl
 • Anne Huotari /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Leea Hiltunen /skl
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

27.—29.5. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

27.—31.5. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

28.—31.5. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.5. edustaja

 • Klaus Bremer /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.5. edustajat

 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 4/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2001 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Laki kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2001 vp (Paula Kokkonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen