Täysistunnon pöytäkirja 65/2007 vp

PTK 65/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TIISTAINA 16. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.10. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

16.—19.10. edustajat

 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Arto Satonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.—18.10. edustaja

 • Ville Niinistö /vihr

16.—19.10. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

16.—31.10. edustaja

 • Petri Salo /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11.10.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 30/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2007 vp

Lakialoite  LA 62/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2007

2) Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12)  Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—14. lakiehdotus ja mietinnössä ehdotettu uusi 15. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—14. lakiehdotus ja mietinnössä ehdotettu uusi 15. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen