Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

10. ja 11.6. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Juha Rehula /kesk

10.—13.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.—15.6. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 6.6.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 74—79/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 322—350, 352—368, 370—374, 376, 377, 379—382, 384—387, 390—394, 396, 397, 400, 402, 403/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Sopimus ja lakiehdotus koskevat perustuslakia, joten ne voidaan perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä päätöksillä, joita on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2008

2) Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2008

11) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen