Täysistunnon pöytäkirja 65/2009 vp

PTK 65/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. KESKIVIIKKONA 10. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.01—15.59 ja 20.09—21.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—18.01 ja 21.57—1.41) ja puhemies Sauli Niinistö (18.01—20.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr (14.28)
 • Sirpa Paatero /sd (14.59)
 • Unto Valpas /vas (15.15)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (15.48)
 • Mika Lintilä /kesk (16.01)
 • Mikaela Nylander /r (16.20)
 • Anne Holmlund /kok (16.35)
 • Valto Koski /sd (17.28)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (18.19)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anne Holmlund /kok

10. ja 11.6. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

10.—12.6. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.—12.6. edustaja

 • Katja Taimela /sd

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 9.6.2009 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 22—40/2009 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ed. Susanna Haapojan kuoleman johdosta valitaan hänen tilalleen uusi jäsen maa- ja metsätalousvaliokuntaan, varajäsen puolustusvaliokuntaan ja jäsen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Täydennysvaalit toimitetaan ensi viikon maanantaina 15.6.2009 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna maanantaina kello 9.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 9.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/17/2009

Keskustelussa on ed. Merja Kyllönen ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 60; poissa 39.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 9.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/18/2009

Keskustelussa on ed. Merja Kyllönen ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 64; poissa 32.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 6.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 23.10.2009.

Ministeri Thorsin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2009

6) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/3/2009

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/4/2009

8) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 31/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/5/2009

9) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/6/2009

10) Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 45/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 83/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2009 vp

Lakialoite  LA 25/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1., 2., 4.—8., 10. ja 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan viime vuorokauden puolella keskeytettyä päiväjärjestyksen 3) asian käsittelyä.

Keskustelu jatkui

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 23.10.2009.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan päiväjärjestyksen 4) asian käsittelyä, joka keskeytettiin eilispäivän puolella tässä täysistunnossa.

Keskustelu ei jatkunut.

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

19) Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

21) Laki isyyslain 22 ja 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2009 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2009 vp

Lakialoite  LA 13, 26/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 11.6.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin torstaina 11.6.2009 kello 1.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen