Täysistunnon pöytäkirja 66/2001 vp

PTK 66/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. TIISTAINA 29. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Leea Hiltunen /skl
 • Ville Itälä /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sauli Niinistö /kok

29. ja 30.5. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

29.—31.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.5.—8.6. edustaja

 • Leea Hiltunen /skl

31.5. ja 1.6. edustaja

 • Unto Valpas /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.5. edustajat

 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Unto Valpas /vas

29. ja 30.5. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Rajamäki /sd

29.5.—1.6. edustaja

 • Sirpa Pietikäinen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 23. päivänä toukokuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 82, 83/2001 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 34—37/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 34 ja 35 osalta talousvaliokunnan,

asian U 36 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asian U 37 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

16 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 16 §:n 1 momentti saa sen muodon, kuin sillä on valiokunnan mietintöön liittyvässä vastalauseessa, eli viimeinen virke kuuluu: "Päiväraha on kuitenkin aina vähintään 65 markkaa päivältä."

Päivi Räsänen /skl:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Keräsen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

__________

Ed. Väistö merkitään läsnä olevaksi.

__________

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus sekä ympäristövaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—4. lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. ja 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Valtioneuvoston selonteko aluehallinto 2000 -uudistuksen toteuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen