Täysistunnon pöytäkirja 66/2005 vp

PTK 66/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. PERJANTAINA 3. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.6. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

4.—10.6. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr

5.—7.6. edustaja

 • Mikko Elo /sd

5.—9.6. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lyly Rajala /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.6. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä kesäkuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 70—73/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 24/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 64/6/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1—5 § ja 1 luvun otsikko sekä 6—8 § hyväksytään keskustelutta.

9 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Tämä tarkoittaa sitä, että kun vaikeavammainen täyttää 65 vuotta, hän ei menettäisi kuntoutusetuuttaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ainoastaan ehdotukset!

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Jouko Laxellin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Akaan-Penttilän ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 49 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 31.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

10 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11—16 § ja 2 luvun otsikko, 17—31 § ja 3 luvun otsikko, 32—40 § ja 4 luvun otsikko sekä 41—54 § ja 5 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

55 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että valittaakin saa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

56—58 § ja 6 luvun otsikko, 59—65 § ja 7 luvun otsikko sekä 66—70 § ja 8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 12.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/2/2005

3) Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 281/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​