Täysistunnon pöytäkirja 66/2006 vp

PTK 66/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. TIISTAINA 6. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Virpa Puisto /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.6. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

6. ja 7.6. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

6.—8.6. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.6. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

6.—18.6. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.6. edustaja

 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Heikki A. Ollila ja

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Irja Tulonen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 7. päivänä kesäkuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2006 vp

Lakialoite  LA 81/2003 vp, 80/2004 vp, 33/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 65/10/2006

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Jyrki Kasvin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Sari Sarkomaa on ed. Jouko Laxellin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii lakiesitystä ottovanhemman vanhempainrahakauden pidentämisestä 263 arkipäivään."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Sarkomaan ja ed. Sinnemäen lausumaehdotuksista. Ne ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Sarkomaan ja ed. Sinnemäen ehdotusten välillä

Ed. Sarkomaan ehdotus "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 33 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sarkomaan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Sarkomaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 123/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa. Nyt on päätettävä lakiehdotuksista.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään talousvaliokunnan mietintö n:o 8 valtioneuvoston selonteosta lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi.

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja käyttää esittelypuheenvuoron. Sen jälkeen lausunnonantajavaliokuntien puheenjohtajat käyttävät 3 minuutin puheenvuorot, ja niiden jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta, ja näiden puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy talousvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät kahdeksan lausumaehdotusta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9)  Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 74, 76/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​