Täysistunnon pöytäkirja 67/2004 vp

PTK 67/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TIISTAINA 1. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Markku Koski /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

1.—3.6. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr

1.—9.6. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.6. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Leena Rauhala /kd

1.—3.6. edustaja

 • Maija Rask /sd

1.—4.6. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 27. päivänä toukokuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 32—34/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2004 vp

Lakialoite  LA 59/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

18 §

Keskustelu:

Irina Krohn /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 § saa sen muodon, mikä on nimelläni jätetyssä rinnakkaislakialoitteessa, jonka sisältö on se, että kirjoitettavia aineita on viisi ja pakollinen aine näistä on äidinkieli ja kirjallisuus. Näin taataan matemaattisten aineiden sekä molempien kansalliskielten osaaminen maassamme.

Janina  Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Krohnin ehdotusta.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kuten jo yleiskeskustelussa totesin, mielestäni paras esitys tässä on valiokunnan mietintöön liittyvässä vastalauseessa, jonka muotoilua esitän 18 §:ksi ja jonka mukaan tähän tutkintoon kuuluu äidinkieli ja toinen kotimainen kieli pakollisina ja lisäksi kolme muuta ainetta. Eli ehdotan tätä vastalauseessa olevaa muotoilua.

Mikaela Nylander /r:

Värderade talman! Jag föreslår att paragrafen får den lydelse den har i reservationen.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Irina Krohn ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen n:o 59/2004 vp mukaisena.

Ed. Annika Lapintie on ed. Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Krohnin ja ed. Lapintien ehdotusten välillä

Ed. Krohnin ehdotus "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 73 jaa- ja 21 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 97.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Krohnin ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Krohnin ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Krohnin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 16 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 97.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18 a ja 18 b § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Mikaela Nylander /r:

Värderade talman! Jag föreslår att ikraftträdelsebestämmelsen får den lydelse den har i reservationen.

Christina Gestrin /r:

Herr talman! Jag understöder riksdagsledamot Nylanders förslag.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikaela Nylander ed. Christina Gestrinin kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Nylanderin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 97.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/1/2004

3) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 3/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 154/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/2/2004

4) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen