Täysistunnon pöytäkirja 67/2005 vp

PTK 67/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TIISTAINA 7. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Heikki A. Ollila /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

7. ja 8.6. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.—10.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.6. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Lasse Virén /kok

7. ja 8.6. edustaja

 • Outi Ojala /vas

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 2. päivänä kesäkuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 21/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Perusopetuksen laadun turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Jyrki Kataisen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 3 perusopetuksen laadun turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/1/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 12.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 66/2/2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvät ehdotukset kertomuksen hyväksymisestä ja mietinnön lähettämisestä tiedoksi Yleisradio Oy:lle hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9.

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta sopimuksen irtisanomisesta.

Ympäristövaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus sopimuksen irtisanomisesta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/4/2005

5) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle asian kiireellisyyden vuoksi puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle asian kiireellisyyden vuoksi puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 23.35.

Täysistunto lopetetaan kello 23.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​