Täysistunnon pöytäkirja 67/2008 vp

PTK 67/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Antti Kaikkonen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

12.—19.6. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.6. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 12.6.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 80—93/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

(Hälinää) Siirrytään käsittelyihin, joissa on äänestyksiä. (Hälinää) Toivoisin edustajien rauhoittuvan ja ottavan paikkansa. (Puhemies koputtaa) — Ja tarkoitan sitä!

__________

2)  Hallituksen esitys laeiksi holhoustoi- men edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/8/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn. (Hälinää)

Päätökset

1. lakiehdotus

1—12 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Puhemies:

Tämän jälkeen siirrytään äänestyksiin, ja vaadin, että edustajat ottavat paikkansa! (Hälinää) Myös ministeri Wallin!

13 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 55; poissa 44.

( Ään. 1 )

Johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/11/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1—5 § ja 1 luvun otsikko, 6—8 § ja 2 luvun otsikko, 9 ja 10 § ja 3 luvun otsikko, 11—18 § ja 4 luvun otsikko, 19—24 § ja 5 luvun otsikko, 25—27 § ja 6 luvun otsikko, 28—33 § ja 7 luvun otsikko, 34—38 § ja 8 luvun otsikko, 39 ja 40 § ja 9 luvun otsikko sekä 41—44 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

45 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 45 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 49; poissa 40.

( Ään. 2 )

46 ja 47 §, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—9. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaa-lirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin 1. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi lakivaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki vesihuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2008 vp (Marko Asell /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

7) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2008 vp (Tuija Nurmi /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2008 vp (Markku Pakkanen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6, 10/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen