Täysistunnon pöytäkirja 67/2010 vp

PTK 67/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TORSTAINA 17. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.22 ja 21.24—23.31) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.22—21.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Johannes Koskinen /sd (16.19)
 • Kyösti Karjula /kesk (16.20)
 • Pauliina Viitamies /sd (16.27)
 • Tuula Peltonen /sd (16.27)
 • Matti Kangas /vas (17.00)
 • Anne Holmlund /kok (17.05)
 • Raija Vahasalo /kok (19.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 2/2007 vp, 7, 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/3/2010

Yleiskeskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—7, 7 a, 8, 8 a — 8 c, 9 ja 9 a §:n mietinnön mukaisina.

9 b §

Johanna Ojala-Niemelä /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojala-Niemelän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Johanna Ojala-Niemelä on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 2 )

Uusi 9 c §, jota ei ole mietinnössä

Johanna Ojala-Niemelä /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojala-Niemelän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Johanna Ojala-Niemelä on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukseen lisätään uusi vastalauseen 1 mukainen 9 c §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole uutta vastalauseen 1 mukaista 9 c §:ää, äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 9 c — 9 f ja 10—13 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena.

4 §

Johanna Ojala-Niemelä /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojala-Niemelän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Johanna Ojala-Niemelä on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 61; poissa 37.

( Ään. 4 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äskeisessä äänestyksessä äänestää "jaa", mutta painoin väärää nappia "ei".

Puhemies:

Merkitään tämä pöytäkirjaan

__________

4 a §, jota ei ole mietinnössä

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan uutta 4 a §:ää vastalauseen 2 mukaisesti.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjo on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 4 a §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 4 a §:ää, äänin

jaa 102, ei 60; poissa 37.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena.

11 §, jota ei ole mietinnössä

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ehdotan pykälään uutta 1 momenttia vastalauseen 2 mukaisesti, jonka mukaan ennakkoilmoitus tulisi pakolliseksi.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjo on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että 11 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 11 §:ää, äänin

jaa 105, ei 55, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 11 a ja 12 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 66/5/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 3 ja 4 §:n mietinnön mukaisina.

5 §

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän pöydille jaetun muutosehdotuksen mukaista muutosta 5 §:ään. Esitys tarkoittaa sitä, että nykyiset hätäkeskukset, 15 plus Ahvenanmaa, säilyvät.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä, joka siis turvaa nykyiset hätäkeskukset, jotta tiedätte, mistä äänestetään.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Unto Valpas on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Hätäkeskuslaitoksen virka-alue ja yksiköt

Hätäkeskuslaitoksen virka-alueena on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Valtioneuvosto voi päättää hätäkeskuspalveluiden ja viranomaisyhteistyön tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi virka-alueen jakamisesta yhteistoiminta-alueisiin. Hätäkeskuslaitoksen toimivalta ei määräydy yhteistoiminta-aluejaon perusteella.

Hätäkeskuslaitoksessa on hätäkeskuksia, esikuntatoimintoja hoitava yksikkö ja tarvittaessa muita yksiköitä. Sisäasiainministeriö päättää hätäkeskuksen esikuntatoimintoja hoitavan yksikön sijaintipaikasta.

Hätäkeskustoiminnan järjestämiseksi valtakunnan alue jaetaan Manner-Suomessa viiteentoista (15) hätäkeskusalueeseen, joita ovat

1) Helsingin hätäkeskusalue, 2) Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskusalue, 3) Länsi-Uudenmaan hätäkeskusalue, 4) Varsinais-Suomen hätäkeskusalue, 5) Satakunnan hätäkeskusalue, 6) Hämeen hätäkeskusalue, 7) Pirkanmaan hätäkeskusalue, 8) Kaakkois-Suomen hätäkeskusalue, 9) Etelä-Savon hätäkeskusalue, 10) Pohjois-Savon hätäkeskusalue, 11) Pohjois-Karjalan hätäkeskusalue, 12) Keski-Suomen hätäkeskusalue, 13) Pohjanmaan hätäkeskusalue, 14) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskusalue, 15) Lapin hätäkeskusalue.

Hätäkeskusalueiden kuntarajoista päätetään erikseen valtioneuvoston asetuksella."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 57, tyhjiä 2; poissa 38.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 6—10 §:n ja 2 luvun otsikon, 11—15 §:n ja 3 luvun otsikon, 16—25 §:n ja 4 luvun otsikon, 26 ja 27 §:n ja 5 luvun otsikon, 28—31 §:n ja 6 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta se-kä hallinnosta vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) ja 6) asiasta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Valtion tilinpäätöskertomus 2009
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2010 vp

Kertomus  K 13/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 42, 126/2008 vp, 98/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 23/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

15) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

17) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

18) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok )

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19) Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2010 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

20) Laki rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2010 vp (Jacob Söderman /sd)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 18.6.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen