Täysistunnon pöytäkirja 67/2012 vp

PTK 67/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TORSTAINA 14. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.27), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.27—19.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.28—21.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Timo Soini /ps (16.16)
 • Arto Pirttilahti /kesk (20.10)

__________

Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tarkastusvaliokunta on 12.6.2012 valinnut varapuheenjohtajakseen Matti Saarisen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Timo Soinin ym. välikysymyksestä hallituksen linjasta euroalueen talouskriisissä. Keskustelu asiasta päättyi 13.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini Pietari Jääskeläisen kannattamana: "Nojautuen puheenvuorossani esitettyihin perusteisiin ja tosiasioihin ja välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin, joihin hallitus ei ole tyydyttävästi ja osaan ei lainkaan vastannut, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Mauri Pekkarinen Esko Kivirannan kannattamana: "Eduskunta ei hyväksy Kataisen hallituksen toimia Suomen vastuiden ja riskien kasvattamiseksi eurokriisissä. Eduskunta edellyttää, että mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin, jotka johtavat velka-unioniin ja liittovaltiokehitykseen, on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys. Eduskunta ei pidä oikeutettuna espanjalaisten ja muiden maiden pankkien massiivista tukemista suomalaisten verovaroin ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 140, ei 31, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 105, ei 69; poissa 25.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 3) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n ja tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

16) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

17) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

18) Laki elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2012 vp (Annika Saarikko /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

19) Laki perusopetuslain 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2012 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 12—85/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 19.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 19.6.2012 kello 12.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle asian kiireellisyyden takia seuraavaan, tänään 14.6.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään 14.6.2012 kello 21.05.

Täysistunto lopetettiin kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen