Täysistunnon pöytäkirja 67/2013 vp

PTK 67/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.04—15.30 ja 17.49—20.14) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.30—17.49 ja 20.14—22.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa: (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa)

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mika Niikko /ps
 • Sari Palm /kd (e)
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Rakel Hiltunen /sd (14.38)
 • Johannes Koskinen /sd (14.52)
 • Markku Rossi /kesk (16.10)
 • Timo Heinonen /kok (17.41)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 6.6.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 32—34/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 32 valtiovarainvaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asiasta U 33 sivistysvaliokunnan sekä

asiasta U 34 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2017.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneesta. Tehtävään ilmoittautuneen hakemus on ollut nähtävänä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Lenita Toivakka, Sirpa Paatero, Pirkko Mattila ja Anne Kalmari.

Vaalitoimitus alkoi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä on ääniä saanut oikeustieteen tohtori Jussi Pajuoja 156 ääntä. Lisäksi on jätetty 1 tyhjä äänestyslippu sekä 2 vaalilippua, joihin on merkitty nimi Kalliorinne, mutta kun tämän niminen henkilö ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanotut liput hylätty.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kun oikeustieteen tohtori Jussi Pajuoja on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2017.

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2013 vp

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukio-lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Keskustelun alustaa ministeri Kiuru, ja hän myöskin yhdistää esittelypuheenvuorossaan tämän 6) asian yhteyteen tuon esityslistan asian 7). — Ministeri Kiuru, olkaa hyvä. Luotan, että pystytte tiiviiseen esittelyyn.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Hyvät edustajat, kysyn nyt teiltä, kun tässä oli mahdollisuus käydä keskustelua 6) ja 7) asiasta yhtä aikaa, onko tarvetta puheenvuoroihin tämän 7) asian kohdan osalta. — On. Siinä tapauksessa asia poistetaan päiväjärjestyksestä. Asia siirtyy huomenna pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Aloitetaan keskustelu. Ennen kuin annan ministerille puheenvuoron, sanon, että meillä on ilmeinen riski, että me joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn, mutta haluamme sen kuitenkin tänä iltana aloittaa.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/5/2013

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2013 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 7.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/2/2013

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Jatkamme istuntoa muutaman minuutin yli kello 22:n.

__________

19) Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2013 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, ja edustaja Pekkarinen varmaan hyvin jäntevästi esittelee lakialoitteensa.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

20) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

21) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 27.3.2013 annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

23) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

24) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

25) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.6.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen