Täysistunnon pöytäkirja 68/2004 vp

PTK 68/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. KESKIVIIKKONA 2. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

2. ja 3.6. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

2.—4.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.6. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Irja Tulonen /kok

2.—4.6. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään hallintovaliokunnan mietintö n:o 6 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanoa.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain, kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n ja valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 46/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakialoitteeseen n:o 46/2004 vp pohjautuvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—55/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän kutakin edustajaa puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon hänen käyttämänsä puheenvuoro on tarkoitus liittää.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​