Täysistunnon pöytäkirja 68/2007 vp

PTK 68/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. PERJANTAINA 19. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.10. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.10. edustajat

 • Elsi Katainen /kesk
 • Matti Kauppila /vas

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 267, 277, 279, 280, 297, 298, 301/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/2/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

15 a §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että tämä pykälä poistetaan, ja jos esityksemme voittaa, niin tulen tekemään muutosesityksen 20 §:ään. Mutta jos tämä esitys häviää, niin silloin myöskin esitys 20 §:stä tavallaan raukeaa. Nyt äänestetään niin sanotusta pörssiverosta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä, koska se on saman sisältöinen kuin vasemmistoliiton vastalauseessa.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan myös ed. Kalliksen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 63; poissa 35.

( Ään. 1 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

3.—5. lakiehdotus

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostostaPTK 68/2007 vp annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/3/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

1 §:n johdantolause ja 1—79 kohta hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

1 §:n 80 kohta

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että kohta saa sen muodon kuin olen monisteessa esittänyt.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Koska ilmeisesti valiokunta on tarkoittanut juuri tätä, mitä tässä nyt ed. Matti Kangas tarkoittaa tekijänoikeuksien siirron rajaamisen osalta, niin kannatan ed. Kankaan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 1 §:n 80 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "tekijänoikeuslain (404/1961) 2 a luvun 26 a §:n 3 momentti".

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n 80 kohdan mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 16, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 2 )

1 §:n 81—83 kohta ja 2—4 §, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/4/2007

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/5/2007

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 67/6/2007

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​