Täysistunnon pöytäkirja 68/2008 vp

PTK 68/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. MAANANTAINA 16. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Lyly Rajala /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.6. edustajat

 • Pertti Salolainen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

16. ja 17.6. edustaja

 • Tapani Tölli /kesk

16.—21.6. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.6. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Sari Palm /kd

16.—22.6. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 12.6.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 31, 32/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 31 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 32 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Hälinää.

Puhemies (koputtaa): Tämä meteli täällä on nyt aika sietämätöntä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna 17.6.2008 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 17.6.2008 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi. Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tänään maanantaina 16.6.2008 kello 15. Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen.

Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Niiltä osin kuin ei ole ehdotettu muutoksia, lisätalousarvioehdotus katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

2) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6, 10/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta se-kä hallinnosta vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/1/2008

8) Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Sanna Lauslahden kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 9.9.2008 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin mukaan tällaisessa toisen käsittelyn asiassa asia pannaan pöydälle, jos eduskunta niin päättää, eli se vaatii eduskunnan enemmistön kannan. Tämä voidaan mitata seuraavassa istunnossa ja sen jälkeen jatkaa asian sisältökäsittelyä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/2/2008

13) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muutoksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimuksen muutos hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 mo-mentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

31) Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

34) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaa- lirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​