Täysistunnon pöytäkirja 68/2010 vp

PTK 68/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. PERJANTAINA 18. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.04—13.25) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.31—15.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tarja Filatov /sd (15.31)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 18.6.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 95/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 353, 386, 391, 392, 404, 412—414, 418, 419, 422, 423, 425—428, 430, 431, 433—436, 439—443, 445, 450, 451, 454/2010 vp.

__________

Vapautus edustajantoimesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Liisa Hyssälä on eduskunnalle osoittamassaan, 17.6.2010 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1.8.2010 lukien tultuaan nimitetyksi Kansaneläkelaitoksen määräaikaiseksi johtajaksi 1.8.2010 lukien ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi 1.10.2010 lukien. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Liisa Hyssälän pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Liisa Hyssälälle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1.8.2010 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/8/2010

2) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 111, 115, 133/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.24.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.31

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

4) Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 70/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 20—113/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 21.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 21.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 21.6.2010 kello 16.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan ryhmäkanslioista.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin, kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 21.6.2010 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen