Täysistunnon pöytäkirja 69/2004 vp

PTK 69/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TORSTAINA 3. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.6. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

3. ja 4.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

3. ja 4.6. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hyväksymistä ja 2. lakiehdotuksen hylkäämistä. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan 1. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy ulkoasiainvaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2004 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

13) Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2004 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 16, 33, 148/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 16/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen