Täysistunnon pöytäkirja 69/2005 vp

PTK 69/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. KESKIVIIKKONA 8. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.6. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

8.6. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

8.—10.6. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.—22.6. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

8. ja 9.6. edustaja

 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Perusopetuksen laadun turvaaminen

Äänestys

Välikysymys  VK 3/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Jyrki Kataisen ym. välikysymyksestä n:o 3, joka koskee perusopetuksen laadun turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 67/1/2005

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Jyrki Katainen ed. Raija Vahasalon kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta toteaa, että hallitus on politiikallaan heikentänyt kuntien taloutta ja siten niiden mahdollisuutta hoitaa hyvin lakisääteistä perusopetuksen järjestämistä. Tästä johtuen eduskunta toteaa, että hallitus on vakavasti vaarantanut perusopetuksen laadukkaan järjestämisen ja oppilaiden oikeuksien toteutumisen eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Kataisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 16. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

PTK 68/2/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

6 § hyväksytään keskustelutta.

6 a §

Keskustelu:

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa olevan muodon.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Kannatan ed. Pulliaisen järkevää, perusteltua ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

PTK 68/1/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Tarja Cronberg ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukaiset lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Cronbergin ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

7 luvun 12 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 7 luvun 12 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 luvun otsikko ja 9 luvun 3 § hyväksytään keskustelutta.

9 luvun 3 a §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 a § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 3 b § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

3. lakiehdotus

3 luvun 8 § ja luvun otsikko, 5 luvun 4 ja 5 § ja luvun otsikko sekä 5 a luvun 1 § hyväksytään keskustelutta.

5 a luvun 2 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 a luvun 3—7 § ja luvun otsikko, 9 luvun 2 ja 7 § ja luvun otsikko, 12 luvun 3 § ja luvun otsikko sekä 13 luvun 3 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

4. lakiehdotus

1 luvun 3 ja 5 § ja luvun otsikko, 2 luvun 1, 18 ja 20 § ja luvun otsikko, 3 luvun 4 § ja luvun otsikko, 4 luvun 1 ja 5 § ja luvun otsikko, 5 luvun 13 § ja luvun otsikko sekä 6 luvun 1—3 § hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 3 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain ja kohdittain.

6 luvun 3 a §:n 1 momentin 1 kohta hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 3 a §:n 1 momentin 2 kohta

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 kohta saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että 2 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 3 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 2 momentti hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 3 a §:n 3 momentti

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 3 a §:n 3 momentti saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 3 a §:n 4—6 momentti ja 11 § ja luvun otsikko, 7 luvun 9 § ja luvun otsikko, 9 luvun 1 § ja luvun otsikko, 10 luvun 5 § ja luvun otsikko, 11 luvun 4 § ja luvun otsikko sekä 14 luvun 3 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

5. ja 6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 67/4/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

2—4, 8, 8 a, 9, 10, 13 ja 14 § hyväksytään keskustelutta.

14 a §

Keskustelu:

Heikki A. Ollila /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti, jotta hallituksen laajakaistastrategia mahdollistuisi ripeästi toimenpiteiksi.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ollilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Heikki A. Ollila ed. Ahti Vielman kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ollilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 b §

Puhemies:

Pykälästä äänestetään momenteittain.

14 b §:n 1 momentti

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 14 b §:n 1 momentti saa muodon, joka on vastalauseessa 2.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mikko Kuopan tekemää hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 b §:n 2 momentti hyväksytään keskustelutta.

14 b §:n 3 momentti

Keskustelu:

Heikki A. Ollila /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti ja näin tuetaan edelleen hallituksen laajakaistastrategiaa.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ollilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Heikki A. Ollila ed. Ahti Vielman kannattamana ehdottanut, että momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ollilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 b §:n 4 ja 5 momentti sekä 15—19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Pääministerin ilmoitus pohjoisesta ulottuvuudesta ja ajankohtaisista EU-asioista

Pääministerin ilmoitus  PI 3/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus pohjoisesta ulottuvuudesta ja ajankohtaisista EU-asioista.

Pääministeri Vanhasen avauspuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata V-painiketta käyttäen.

Ensin keskustellaan ajankohtaisista EU-asioista. Katsottuani keskustelun tästä aiheesta riittävän puheenvuorolista tyhjennetään, minkä jälkeen edustajat voivat varata puheenvuoroja pohjoista ulottuvuutta koskevaan keskusteluun.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Todettakoon, että keskustelun kuluessa on ed. Heidi Hautala ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut lakiehdotuksen hylkäämistä.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 72/1/2005

12) Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 2. ja 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 72/2/2005

14) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 24/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta

Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7, 9/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen