Täysistunnon pöytäkirja 7/2001 vp

PTK 7/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. TIISTAINA 13. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.2. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok

13.—22.2. edustajat

 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Jussi Ranta /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2.—31.3. edustaja

 • Henrik Lax /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.2. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Valto Koski /sd

13.—16.2. edustaja

 • Ville Itälä /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 1, 2/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 1 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 2 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Jorma Vokkolaisen kuoleman johdosta valitaan hänen tilalleen uusi jäsen valtiovarainvaliokuntaan. Valiokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 16. päivänä helmikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Jorma Vokkolaisen kuoleman johdosta valitaan hänen tilalleen uusi jäsen Valtion vakuusrahaston valtuustoon. Valtuuston täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 16. päivänä helmikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin (pääministeri Lipponen ja ministerit Niinistö, Enestam, Mönkäre, Siimes, Sasi, Tuomioja, Hassi, Korhonen, Koskinen, Perho, Rask, Lindén, Filatov, Soininvaara)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 8. päivänä helmikuuta 2001 päivätty valtioneuvoston kirjelmä (VN 1/2001 vp) ja sen liitteenä oleva ilmoitus muutoksista kirjelmässä mainittujen valtioneuvoston jäsenten selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Nämä selvitykset on esitelty eduskunnalle aiemmin. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2000 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Aluksi käydään nopeatahtinen keskusteluosuus ed. Kemppaisen puheenvuoroon saakka. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtiseen keskusteluun puheenvuoron varanneille ilmoitetaan, että seuraavan puheenvuoron voi varata vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen puheenvuoro on pidetty.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​