Täysistunnon pöytäkirja 7/2006 vp

PTK 7/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. TIISTAINA 14. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.2. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

14.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

14. ja 15.2. edustaja

 • Kyösti Karjula /kesk

14.—16.2. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

14.—17.2. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

14.—17.2. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.2. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Jere Lahti /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

14. ja 15.2. edustaja

 • Matti Kangas /vas

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 9. päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 1, 2/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 1 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asian U 2 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 9. päivänä helmikuuta 2006 valinnut puheenjohtajakseen ed. Outi Ojalan ja varapuheenjohtajakseen ed. Martin Saarikankaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, puolustusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Tapani Tölli ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Kyösti Karjula,

perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Petri Neittaanmäki,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Reijo Kallio,

hallintovaliokunnan varajäseneksi ed. Timo Kalli,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniksi ed. Sirpa Paatero ja ed. Kimmo Tiilikainen sekä ed. Tiilikaiselta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Matti Väistö,

puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Risto Kuisma,

sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Arto Satonen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Holmlund ja varajäseneksi ed. Seppo Särkiniemi sekä ed. Holmlundilta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Irja Tulonen,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Sirpa Paatero sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Juha Rehula ja varajäseneksi ed. Esko Kurvinen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ed. Lyly Rajala ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jan Vapaavuori.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelu keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä istunnossa.

PTK 6/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ed. Tuula Väätäinen merkitään läsnä olevaksi.

__________

7) Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 34/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 271/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 83/2003 vp, 69/2004 vp, 73/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen