Täysistunnon pöytäkirja 70/2006 vp

PTK 70/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. TIISTAINA 13. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.6. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

13. ja 14.6. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Kari Rajamäki /sd

13.—16.6. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.—23.6. edustaja

 • Mauri Salo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.6. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd

13. ja 14.6. edustaja

 • Roger Jansson /r

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 36/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 69/7/2006

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 69/17/2006

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 14 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 74, 76/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 67/3/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 5 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, jolloin 50 euroa muuttuisi 5 euroksi palautettavassa määrässä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 luvun otsikko, 6—9 § ja 3 luvun otsikko, 10—12 § ja 4 luvun otsikko sekä 13—23 § ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 72/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 69/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

2 § ja 11 a, 12 ja 13 § hyväksytään keskustelutta.

13 b §

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 13 b § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3. Tämä tarkoittaa sitä, että tupakointitilaan voisi viedä juomansa mukanaan. Tämä on myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan kanta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Holmlundin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13 c — 13 e § ja 5 luvun otsikko sekä 14 b, 17, 32 ja 33 § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisesti, että laki tulee voimaan 2.5.2008 ja siirtymäaikaa ei anneta.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, mikä tarkoittaa, että laki tulee voimaan 1.6.2007 kaikkien ravintoloitten osalta ja tätä hyvin epämääräistä siirtymäsäännöstä ei silloin olisi.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran tekemää hyvää esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Soininvaaran ja ed. Asko-Seljavaaran ehdotusten välillä

Ed. Soininvaaran ehdotus "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 36 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soininvaaran ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Soininvaaran ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11)—13) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

12) Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

13) Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

14) Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16)  Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17)  Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen