Täysistunnon pöytäkirja 70/2007 vp

PTK 70/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Merja Kyllönen /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Virtanen /vas

24.—26.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Stefan Wallin /r

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 23.10.2007 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 27—44/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/2/2007

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Jacob Söderman on ed. Tuula Peltosen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 141, ei 21; poissa 37.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 54; poissa 40.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/3/2007

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/4/2007

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 107, ei 58, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/5/2007

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2007 vp

Lakialoite  LA 62/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/10/2007

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1. ja 3. lausumaehdotuksen.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen 2. lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 64; poissa 32.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 64, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa valiokunta on valmistellut täysistuntokeskustelua varten kansainvälisen erityisteeman Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri. Aloitteen keskustelun järjestämiseksi teki eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumi.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käytävässä nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ennen istuntoa varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 3 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen talousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2007 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2007 vp

Lakialoite  LA 10, 71/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen