Täysistunnon pöytäkirja 70/2009 vp

PTK 70/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. KESKIVIIKKONA 17. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.07—12.04 ja 17.56—20.04), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.33—15.59 ja 20.04—22.12) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—17.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Marko Asell /sd (11.09)
 • Heikki A. Ollila /kok (12.03)
 • Pertti Virtanen /ps (14.34)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustaja

 • Paula Risikko /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.6. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 1 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 16.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/8/2009

Keskustelussa on ed. Eero Heinäluoma ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 1 sisältyvän kannanoton.

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 2 sisältyvän kannanoton.

Ed. Sari Palm on ed. Tarja Tallqvistin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta edellyttää, että uskottavan puolustuskyvyn ylläpidon, kehittämisen ja käytön tavoitteiden saavuttamiseksi ilman merkittäviä organisaatiomuutoksia puolustuksen kokonaisrahoituksen taso turvataan, mikä edellyttää vuotuisen hinta- ja kustannustason nousun kattamista sekä vuosittain eduskunnan valtiontalouden menokehyspäätöksen yhteydessä seuraaviksi neljäksi vuodeksi päättämän suuruisen korotuksen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta ed. Sari Palmin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Eero Heinäluoman ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta ed. Sari Palmin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Sari Palmin ehdotuksen äänin

jaa 160, ei 19, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta ed. Eero Heinäluoman ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Eero Heinäluoman ehdotuksen äänin

jaa 173, ei 7, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Eero Heinäluoman ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 116, ei 64, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 3 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

2) Pääministerin ilmoitus taloustilanteesta

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Matti Vanhanen ilmoituksen taloustilanteesta. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään keskustelu, joka alkaa ryhmäpuheenvuorokierroksella enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.04.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.34

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

3) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 6/2008 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Sopivassa välissä on debattivaihe minuutin vastauspuheenvuoroin.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/1/2009

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.6.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen